Rozwiązanie umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę
I am not you casanova :D

Temat: Umowa zlecenie i o dzieło; podatki; rozwiązanie umowy o pracę-
Wydaje się ze ta forma zatrudniania, a raczej podjęcia współpracy przez obie strony jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenie/dzieło, ponieważ nie ponosi on kosztów takich jak przy zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, np. wypłaty z tyt. choroby, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich czy chociażby w sytuacji rozwiązania takiej umowy czyli wypłaty odszkodowania z tyt. zwolnienia. Umowy takie są zawierane na określony czas lub na wykonanie określonej pracy. Jednakże dla zleceniobiorcy jest to również korzystna forma zarobkowania, ponieważ umowa taka nie jest stałym zobowiązaniem i po wykonaniu określonego zadania lub z upływem terminu wygasa. Mimo wszystko w obecnej sytuacji na rynku pracy jest to dobra i często stosowana forma dodatkowego zarobku, aczkolwiek nie może ona mieć znamion umowy o prace.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2231Temat: Prawnicy - pomocy
Najlepsza byłaby w tym wypadku tzw. interpretacja autentyczna, czyli "co autor miał na myśli". Można się jedynie domyślać, a moim zdaniem jest to kara umowna za niewykonanie zlecenia. Jednak konia z rzędem temu, kto potrafi dokładnie i precyzyjnie zdefiniować pojęcie "formalnego usprawiedliwienia". Moim zdaniem chodzi o to, że jak nie zrobisz tego co jest w umowie i nie dogadasz się ze zleceniodawcą, to dowali ci karę umowną w wysokości 800 zł. Dotyczy to również i rezygnacji z wykonania umowy w związku z inną propozycją. Tak po prawdzie zleceniobiorca i tak odpowiada za szkodę, którą wyrządzi zleceniodawcy w przypadku rozwiązania umowy, bądź jej niewykonania. Tak więc niewiele to zmienia. Może tylko to, że z wynagrodzenia za zlecenie zleceniodawca będzie pewnie próbował potrącać karę umowną. Jest...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=3311


Temat: umowa zlecenie - rozwiązanie przez zleceniodawcę
Witam, z dniem 19.04.2010 zawarłam umowę zlecenie do 31.07.2010 z Firmą E której przedstawicielem był Pan T., moją nową p.o. dyrektorką została Pani K. jednak 1 lipca zostałam zwolniona z pracy Przez Panią K. mimo,że miałam podpisaną umowę z panem T. a o Pani K. nie było w umowie ani słowa ani jej podpisu. Przy wcześniejszym zerwaniu umowy nie dostałam nawet żadnego wypowiedzenia, rozwiązania umowy mimo, że w umowie jest napisane iż wszelkie zmiany w umowie muszą być zawarte w aneksie pisemnym. Dodatkowo wiem, iż zerwanie umowy przez zleceniobiorcę lub zleceniodawcę bez ważnego powodu wiąże się z pokryciem szkód albo zleceniodawcy albo zleceniobiorcy. Mi oraz drugiej osobie Pani K. podała powód iż nasza współpraca się nie ułoży ponieważ mamy swoje nawyki po poprzednim pracodawcy [wcześniej pracowałyśmy przez blisko 3 lata w tej samej firmie ale z innym dyrektorem-miałyśmy umowę o pracę], Pani K. przedłużyła umowy jedynie nowym pracownikom którzy pracowali od 2 miesięcy w tej firmie. Obowiązki zawarte w umowie zlecenie były codziennie wypełniane (przyjmowanie i wykładanie towaru oraz obsługa klienta) a nawet obowiązki nasze były takie jak wcześniej na umowę o pracę, czyli dużo więcej niż w umowie zlecenie.... Moje pytanie brzmi czy mogę ubiegać się po przez sąd o wypłacenie mi odszkodowania z tytułu poniesionych przeze mnie szkód????Nie mam pracy i nie zarobię tyle ile było przewidziane w umowie...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=50


Temat: Świadectwo pracy
I poczytałem troszke w internecie wymiana kilku maili z pewnym prawnikiem i jest odpowiedz Pracodawca nie wystawia świadectwa pracy ponieważ w rozumieniu kodeksu pracy "pracownik " zatrudniony na umowe zlecenie jest zleceniobiorcą a nie pracownikiem Zlecenie a świadectwo pracy Pytanie: Czy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie po wygaśnięciu okresu umowy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i co powinno się w nim znajdować? Odpowiedź: Świadectwo pracy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy i wydawanym po jego ustaniu. Osoba związana umową zlecenie nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i w związku z tym nie istnieje obowiązek wydania jej świadectwa pracy. Zawartość świadectwa pracy powinna obejmować informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=19359


Temat: wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenie
Jeżeli pracownik ma wypłacane wynagrodzenie do 10-go następnego miesiąca i umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem np. 31-03-2010 wymagrodzenie z tego tytułu wypłacone dnia 09-04-2010 i dodatkowo z dniem 01-04-2010 z tym byłym już pracownikiem podpisano umowę zlecenie i wypłata wynagrodzenia z tego tytułu była 21-04-2010 to program w danych przesłanych do Płatnika wszystkie wypłacone należności "zbija w jedno" i w deklaracji RCX wykazuje pracownika z kodem 0411... czy nie powinno być rozbite na dwa raporty jeden z umowy o pracę i drugi z umowy zlecenie? Chcąc rozbić dane w raportach na wynagrodzenie wypłacone dla pracownika i zleceniobiorcy należy w programie dane tej osoby wprowadzić ponownie z kodem zleceniobiorcy. Po eksporcie do płatnika zostaną utworzone dwa odrębne raporty imienne z dwoma kodami (pracownika 0110XX i zleceniobiorcy 0411XX). Jednocześnie proszę pamiętać, aby podczas generowania PIT-11 przeprowadzić to także z dwóch lokalizacji odrębnie.
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1575


Temat: jakie skutki prawne niesie rozwiązanie umowy o świadczenie u
Do umów o świadczenie usług wg. KC należy zaliczyć - zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, przechowanie, umowa składu, umowa agencyjna, itd. Zlecenie w ujęciu KC polega na świadczeniu określonych, zindywidualizowanych czynności prawnych, w sposób samodzielny. Zlecenie nie polega na świadczeniu czynności faktycznych (chociaż do takich umów stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu) Pani powinna złożyć wypowiedzenie na piśmie i to wystarcza do rozwiązania stosunku prawnego między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Skutkiem wypowiedzenia jest wygaśnięcie stosunku zlecenia a z tym wiąże się kwestia rozliczeń. Jeśli wypowiedział umowę dający zlecenie jest on obowiązany do zwrotu wydatków, a jeżeli zlecenie miało charakter odpłatny- do zapłaty części wynagrodzenia. (art746 KC). Ponadto umowa może zawierać szczegółowe regulacje dotyczące skutków wygaśnięcia zlecenia.
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=39


Temat: czy orzeczenie pomaga w znalezieniu pracy?
o czym piszę ostatnio to taka terra incognita , i stanowi wyłącznie moją prywatną opinię. Na koniec , każdą umowę cywilną można próbować przekształcić w umowę o pracę, trzeba wnieść powództwo...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=10706


Temat: Jeszcze raz o 51,58,76
Jak znam zycie, to pks w ofercie przetargowej dodał taki zapis, zabezpieczając się na opóxnienei w dostarczeniu citelisów: "W przypadku czasowego braku możliwości wykonywania zlecenia pojazdami (pojazdem) Irisbus citelis(....tutaj techniczny bełkot), zleceniobiorca zoobowiązuje sie zapewnić pojazdy zastepcze, zgodne technicznie ze specyfikacją przetargowa." Pewnie ta sentencja była bardziej rozbudowana ale chodzi o to samo. ZDMiKP nie będzie sie czepiało, skoro wie o tym, że jest to rozwiazanie czasowe, a dodatkowo PKS z chwilą złożenia oferty przetargowej miał już podpisaną umowę z Irisbusem. Nawwet jesli ZDMiKP obciązy pks notą, za te many, to jeżeli w...
Źródło: forum.komunikacja.bydgoszcz.pl/viewtopic.php?t=591


Temat: Umowa zlecenie, czy mogę ją zerwać bez konsekwencji?
i nie ma ograniczeń? bo niewywiązanie się z umowy zlecenia w niektórych wypadkach może powodować straty sięgające milionów złotych. Jak się przed czymś takim zabezpieczyć jako zleceniobiorca? W ustawie jest mowa o ważnym powodzie, tzn. w przypadku ważnego powodu zleceniobiorca nie odpowiada za szkodę. Jest to stosunek cywilnoprawny, obowiązuje zasada swobody umów, więc wiele będzie zależało od treści umowy. Edit: Z komentarza mec. Waldemara Gujskiego, specjalisty w zakresie prawa pracy: 6. Rozwiązanie umowy Obie strony mogą wypowiedzieć zlecenie, i to w każdym czasie. Uprawnienie to oznacza w praktyce albo rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym ?od ręki?, albo po upływie okresu wskazanego przez wypowiadającego. Jednakże gdy odpłatną umowę wypowiada zleceniodawca, zobowiązany jest on do uiszczenia zleceniobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić wynikłą stąd szkodę. Ma obowiązek zwrotu wydatków i nakładów poniesionych przez zleceniobiorcę do momentu wypowiedzenia, które poczynione zostały w celu prawidłowego wykonania zlecenia. Jeżeli odpłatne zlecenie wypowiada zleceniobiorca, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, jest on odpowiedzialny za szkodę spowodowana wypowiedzeniem. Także w przypadku wypowiedzenia przez zleceniobiorcę należy mu się odpowiednia część wynagrodzenia oraz zwrot wydatków, gdyby bowiem tak nie było, dający zlecenie bezpodstawnie wzbogaciłby się kosztem przyjmującego zlecenie (art. 405 i n. k.c.). Ważne powody po stronie zleceniodawcy to np. obiektywnie uzasadniona utrata zaufania do świadczącego pracę, jego choroba, niemożność wykonania zlecenia, nieudolność w jego wykonywaniu, powzięcie wiadomości o braku spodziewanych kwalifikacji, o działaniu na szkodę dającego zlecenie, powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej bez powiadomienia o tym zleceniodawcy, nierozliczenie zaliczek, wykorzystywanie we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy. Ważnym powodem po stronie zleceniobiorcy mogą być m.in.: odmowa dania zaliczki przez zleceniodawcę, udzielenie w trakcie trwania umowy wiążących wskazówek lub zmiana uprzednich, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie umowy, niezwracanie wydatków, niedostarczenie materiałów, planów, narzędzi koniecznych do wykonania zlecenia, niepłacenie wynagrodzenia. W razie sporu co do tego, czy powody wypowiedzenia były ważne, czy inne niż ważne, ostatni głos może mieć sąd cywilny, jeżeli strony poddadzą sprawę łączącej je umowy jego rozstrzygnięciu. Ten post był edytowany przez Gordon Lameman dnia: 16 Czerwiec 2010 -...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=597375


Temat: Umowa zlecenie - cięzka sprawa
witam mam problem z moim pracodawca. Mam umowe zlecenie do konca roku. Pracodawca nie wypłacił mi wszystkich pieniędzy. O to tresc umowy: 1. zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiazuje sie wykonac nastepujace prace: promowanie i sprzedaz towarów przyjmowanie należności, asystentowanie kierownikowi sklepu w organizacji pracy sklepu 2. zlecenie bedzie realizowane w termnieni od 20.05.2010 do 31.12.2010 3. za prawidlowe wykonywanie czynnosci zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie umowne w kwocie 2000zł netto miesięcznie. 4. wyplata nastapi w ciagu 10 dni od przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorce. 5. wynagrodzenie bedzie wplywalo na nr konta ..... 6. W przypadku wykonania zlecenie wadliwie lub w sposob nienalezyty zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania. i dalsze pkt mowai o ilosciach egzemplarzy, o rozwiazaniu umowy itd Co moge zrobic??...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=55


Temat: Praca dla licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej
Chcecie wiedzieć dlaczego pracodawcy zatrudniaja na umowę zlecenie, a nie na etat ? Sprawa jest prosta. Im więcej pracowników tym większe..... dodatkowe ciche podatki. Etatowy jest pracownikiem w świetle KP zleceniobiorca nie. Mam tłumaczyć dalej ? Jezeli pracodawcy wycofa sie klient, który wypowiada umowę z dnia na dzień z winy np. pracowniak firmy to co może zrobić pracodawca z 15 osobami pracującymi ... tak skonstruowane, ze według jednych takkie rozwiazanie jest dopuszczalne ale wg innych stosując je dopuszczasz sie co najmniej wykroczenia skarbowego. I nie są to informacje wyssane z brudnego palucha ale przećwiczone...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2254


Temat: OPCJA ZLECENIOBIORCY ZATRUDNIENI
Użytkownik forum Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 64 Wysłany: Sro 11 Cze, 2008 ZLECENIOBIORCY BEZ UMÓW -------------------------------------------------------------------------------- Ponownie ponawiam prośbę o funkcję , aby w oknie , gdzie mam np. 70 ... się pracownicy z umowy zlecenia którzy w głównym oknie pracownika mają podaną datę zatrudnienia (choć nie mają sporządzonej w podoknie umowy zlecenia). pawzbik Gość Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 18 Skąd: ... z umowami o pracę do części pracowników zlecenia. Ta funkcja naprawdę jest bardzo przydatna. Nie musieli byśmy wyszukiwać z kilkudziesięciu pracowników tych którzy aktualnie są zatrudnieni na umowę zlecenie bez wpisywania im tej umowy!!! WIOLETTA Użytkownik forum Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 64 Wysłany: Sob 21 Cze, 2008 -------------------------------------------------------------------------------- dziekuję za wsparcie, powtarzam ten problem, ale czasami albo odpowiadaja nie na temat, ... prcowników do określonych grup rozwiązać tę kwestię. Wszystko jest OK, ale poprzez zdalny pulpit prosiłem właśnie o możliwość zapamiętywania na stałe, a nie tylko podczas jednego uruchomienia, przez program ustawień raz ... kiedyś rozwiązania tego problemu?
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1002


Temat: Wypowiedzenie umowy zlecenia
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jakiego typu umowy zawieramy. Umowa zlecenia najczęściej kojarzona jest z umową między pracodawcą a pracownikiem. Jednakże z umową zlecenia mamy do czynienia także, gdy zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą bądź z operatorem telewizji kablowej. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, częściej odpłatna niż nieodpłatna. Nie wymaga formy szczególnej, ale dla celów dowodowych lepiej ją zawierać w formie pisemnej. Istotne dla tego typu umów jest to, że zleceniobiorca powinien wykonywać określoną czynność z należytą starannością. Niekiedy konsument chce zrezygnować z usług danego przedsiębiorcy i wypowiedzieć umowę. Czasami jest to jedynie chęć zawarcia umowy z innym podmiotem na korzystniejszych warunkach. Niekiedy powodem są przyczyny losowe od nas niezależne. Aby skorzystać z takiego rozwiązania trzeba dokładnie przemyśleć wszystkie ewentualnie związane z tym konsekwencje. Rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie Istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy. Jeżeli dokonuje tego zleceniodawca, czyli konsument, jego obowiązkiem jest zwrócenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, jakie on poczynił aż do dnia wypowiedzenia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnością. Jeżeli jednak wypowiedzenie nastąpi bez ważnego powodu przedsiębiorca ma roszczenie odszkodowawcze do konsumenta. Dla strony przyjmującej zlecenie szkodą może być utracone wynagrodzenie za niewykonaną część czynności, a dokładnie o korzyści jakie otrzymał dokonując innych czynności, w czasie, w którym wykonywałby przedmiotowe zlecenie. Ważny jest powód Trzeba zwrócić uwagę na stopień ważności powodu wypowiedzenia umowy. Jak już wspominano powyżej mogą to być zarówno ... uznać nieudzielanie konsumentowi niezbędnych informacji o przebiegu sprawy lub w pełni uzasadniona utrata zaufania co do starannego działania zleceniobiorcy. Nie można zrzec się z góry prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Taka zmiana uprawnień konsumenta jest zabroniona. Dlatego też należy zwracać uwagę na podobne zapisy w umowie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia przysługują konsumentowi zarówno w przypadku zawarcia przez niego umowy na czas nieokreślony jak i na czas określony. Ten drugi przypadek w praktyce jest bardziej problematyczny. Wypowiedzenie umowy, w tym również umowy zlecenia jest oświadczeniem woli...
Źródło: parkgoleniow.za.pl/viewtopic.php?t=15
© I am not you casanova :D design by e-nordstrom